Nye Driva Bru

Flettverks-buebru i stål

Nøkkelinformasjon

Byggested

Sunndalsøra i Sunndal kommune

Byggherre

Statens vegvesen, region Midt

Entrepriseform

Utførelsesentreprise, enhetspriskontrakt

Prosjekttype

Flettverks-buebru i stål og betong kjørebane

Størrelser

110m spenn, 535 t ståkonstr., 21 t kabler Riving 2 stk eksist. bruer

Oppdragssum

MNOK 80 ekskl. mva

Byggetid

Mai 2015/ Desember 2016

Prosjektbeskrivelse

  • Brua skal fundamenteres på landkar av betong fundamentert på peler i løsmasser.
  • Ny bru bygges sammen på land og lanseres på midlert. fylling i elv/ bailey-bjelker nedstrøms eksist. bruer og opplagres på midlertidige landkar.
  • Med ferdig utstøpt dekke på ny bru skal denne fungere som interimsbru til den senere blir sideforskjøvet og endelig plassert.
  • Riving av eksisterende bruer fra hhv. 1914 og 1984 inngår.
  • Etter bygging av nye landkar skal brua sideforflyttes oppstrøms til permanent plassering.
  • Bygging av interimsveger og reetablering av berørt riksveg inngår, likeså vegens sideterreng, elvebunn og elvebredder.
  • Entreprenøren ansvarer også for vannhåndtering i elveløpet, HMS og Miljøaspektet i byggeperioden.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT